PRIVACY POLICY

1.Allmänt
4LIGHT AB värnar om din personliga integritet och arbetar för attsäkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster.Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställerhur 4LIGHT AB, org. nr 556973-2836, Frihamnsgatan 30, 115 56 Stockholm,Sverige, info@4light.se (“4LIGHT AB/vi”) använder, bearbetar och skyddar dinapersonuppgifter. Integritetspolicyn gäller när 4LIGHT AB tillhandahållertjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontaktmed 4LIGHT AB.Delar av Integritetspolicyn är tillämplig för behandling av personuppgifteravseende personer som samtyckt till anpassade marknadsföringstjänster(”Nyhetsbrevsprenumeranter via e-post eller sms”).

2.Vem ansvarar för dina personuppgifter?
4LIGHT AB är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:Per post: 4LIGHT AB, Frihamnsgatan 30, 115 56 Stockholm Sweden
Tel: +46 (0)8 121 443 44
E-post: info@4light.se

4LIGHT AB avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet ochrättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning2016/679 av den 27 april 2016).

3.När behandlar vi dina personuppgifter?
4LIGHT AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomförett köp på 4LIGHTs hemsida, använder dig av 4LIGHTs kundsupport, besöker 4LIGHTshemsida eller på annat sätt har kontakt med 4LIGHT. Huvudsakligen skerinsamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samttillhandahållande av tjänster och erbjudanden.Som Nyhetsbrevsprenumerant hos 4LIGHT behandlar vi personuppgifter om dig,exempelvis inköpshistorik, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom attläsa ett mail eller klicka på en länk samt hur du interagerar med 4LIGHTshemsida. 

4.Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?
4LIGHT samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:·Namn·Adress·Telefonnummer·E-post·Betalningsuppgifter·Kundnummer·IP-adress·Information om dina köp.·Information om din användning av 4LIGHTs hemsida.4LIGHT samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap avNyhetsbrevsprenumerant hos 4LIGHT:·Namn·Telefonnummer·E-post·IP-adress·Information om din användning av 4LIGHTs hemsida.·Information om produkter och erbjudande du har varit intresserad av, dininteraktion med våra nyhetsbrev och om du har anmält dig till något event ellerannan händelse i vår butik.

5.Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Personuppgifter för kunder hos 4LIGHT behandlas huvudsakligen i syfte att:·Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande avvaruköp, fakturering och tillhandahållande av support.·Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.·Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor ochrätta felaktiga uppgifter.·Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.·Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.·Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden ochtjänster.·Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.·Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.·Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.·Efterleva tillämplig lagstiftning.·Administrera och hantera ditt personliga konto hos 4LIGHT.Personuppgifter för Nyhetsbrevsprenumeranter kan, utöver uppräkningen ovan,behandlas i syfte att:·Förbättra upplevelsen för Nyhetsbrevsprenumeranter genom att erbjudamöjlighet att ha förifyllda uppgifter, spara favoritprodukter, ha flerbetalningsalternativ och smidigare hantering av ärenden och reklamationer.·Lämna information och anpassad marknadsföring på hemsidan, per post,e-post, SMS/MMS samt telefon avseende 4LIGHTs och utvalda samarbetspartnersvaror och tjänster.·Möjliggöra kommunikation med dig som Nyhetsbrevsprenumerant via post,e-post, telefon eller SMS/MMS.4LIGHT kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik,marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samtutveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

6.ProfileringFör Nyhetsbrevsprenumeranter kan 4LIGHT komma att behandla personuppgiftergenom profilering. Vi analyserar information om hur du använder vår hemsida,vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter omdina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, om du eventuellt haranmält dig till något av våra event samt information om ditt kontoinnehav.Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig ochför att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuellinvändning skickas till dataskyddsombud@4LIGHT.se. När 4LIGHT har mottagit dinanmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för dettaändamål.

7.Rättsliga grunder för 4LIGHTs behandling av personuppgifterAll insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsligagrunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöraavtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöraåtaganden.Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig.Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ettotvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Vi samlar in samtyckenfrån dig som Nyhetsbrevsprenumerant för att kunna administrera uppgifter ocherhålla information om dina inköp. Vidare lagras ditt beteende på vår hemsida,ditt intresse av våra erbjudanden och produkter samt din interaktion med 4LIGHTför att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personligaerbjudanden.Dina personuppgifter kan även komma att behandlas med stöd av en så kalladintresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att göraen begränsad segmentering av kunder. 4LIGHT behandlar aldrig känsliga personuppgiftermed stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utansamtycke.4LIGHT har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandlapersonuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla bokförings- ochskattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då ienlighet med lagstadgade krav.

8.Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?4LIGHT lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra deändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under enlängre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för attbevaka 4LIGHTs rättsliga intressen.Som Nyhetsbrevsprenumerant lagras dina personuppgifter så länge dusamtycker till det.

9.Tillgång till lagrade personuppgifter4LIGHT kan komma att lämna ut personuppgifter till samarbetspartners föratt uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. För att säkerställaatt vi har rätt adressuppgifter till dig kan 4LIGHT även komma att lämna utdina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster föradressuppdateringar.Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för atttillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband medleverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring ochkreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller,identitetskontroller och indrivning av fordran.Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål tilltredje part. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part.4LIGHT kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för attfölja gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata 4LIGHTsrättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksammabedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.Hur skyddar vi dina personuppgifter?Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dinauppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassarfortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och denutveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra sommöjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär attinformationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifterinte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriseratbetalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortetär giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter ienlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades avkortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebäratt säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När dubetalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig 4LIGHT att anmäla dettatill ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål ochsenast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådananmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska 4LIGHT redogöra för skälen tillfördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligtvidare dröjsmål.4LIGHT åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av enpersonuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

11.Vilka är dina rättigheter?4LIGHT kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifieraeller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständigaeller missvisande.Som registrerad äger du rätt att begära:1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ettregisterutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter 4LIGHT behandlar omdig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt kostnadsfritt, en gång perkalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan. Nämnda registerutdrag skainnehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig,ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnatseller ska lämnas ut. Vidare ska registerutdraget innehålla information om varuppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in fråndig, huruvida uppgifterna är föremål för automatiserat beslutsfattande(inklusive profilering) samt den förutsedda period 4LIGHT avser att lagrauppgifterna eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Duhar även rätt att få information om de rättigheter som anges nedan.2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer 4LIGHT utan onödigtdröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgiftertas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finnsandra legitima skäl till varför 4LIGHT måste spara dina uppgifter, till exempelobetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas.4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dinapersonuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan blandannat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och duhar begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utredskommer dess behandling vara begränsad.Om dina personuppgifter finns lagrade hos 4LIGHT har du rätt tilldataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut ochöverföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt ochmaskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.Om 4LIGHTs personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägninghar du rätt att invända mot denna. Vid en invändning fortsätter 4LIGHT endastbehandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngreän dina intressen. 4LIGHT har bevisbördan för att sådana skäl föreligger.Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot att dina personuppgifterbehandlas för direkt marknadsföring. 4LIGHT behandlar inte dina personuppgifterför ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandlapersonuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändningskickas till dataskyddsombud@4LIGHT.se. Om du har lämnat samtycke till 4LIGHTatt lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan dunär som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas tillatt endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direktmarknadsföring.Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angåendebehandling av dina personuppgifter till datainspektionen, men hör gärna av digtill oss istället för att vi ska få en chans att åtgärda ditt önskemål.Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till 4LIGHTskundtjänst, Smilea AB, Sågvägen 2, 18440 Åkersberga eller mejlatill dataskyddsombud@4LIGHT.se. Dina önskemål kommer besvaras av 4LIGHTsnarast möjligt och senast inom en månad. Om 4LIGHT inte avser att uppfylladina önskemål inom den angivna tiden är 4LIGHT skyldiga att motivera varför.

12.Användning av cookies och andra spårningsteknikerVår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för attförbättra din onlineupplevelse. Du hittar mer information om detta i vårcookiepolicy. 4LIGHT använder bland annat Googles annonstjänster. Du kan läsamer om Googles insamling, delning och användning av data här.

13.Eventuella ändringar av 4LIGHTs integritetspolicy
4LIGHT förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dennaintegritetspolicy och du kommer att kunna ta del av eventuella ändringar här.

14.Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig
Vi värnar om våra kunders personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss omdu har några frågor.

Vår kontaktinformation är:
4LIGHT AB
Frihamnsgatan 30
115 56 STOCKHOLM
Telefon: +46 (0)8 42 443 44
E-post: info@4light.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556973-2836